Contractvoorwaarden

Inhoud

 1. Identiteit
 2. Definities
 3. Contractsluiting
 4. Voorwerp van de overeenkomst
 5. Parkeeractie
 6. Betalingswijze
 7. Toepasselijke wet- en regelgeving
 8. Aansprakelijkheid
 9. Duur van de overeenkomst
 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
 11. Privacybeleid

1. Identiteit

P-mobile bvba is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met beperkte aansprakelijkheid en met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Cogels Osylei 71 te 2600 Berchem en ondernemingsnummer 0466.964.532.

P-mobile baat een registratiesysteem voor parkeertijd uit.

2. Definities

2.1. De eindgebruiker

De partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die op grond van een overeenkomst met P-mobile de parkeergelden voldoet door middel van gebruik van zijn/haar mobiele telefoon in combinatie met het P-mobile parkeerbetalingssysteem.

2.2. Platform

Het platform waarop de eindgebruiker is aangesloten en waarmee de parkeertijd geregistreerd wordt en de verschuldigde parkeergelden periodiek in rekening gebracht worden.

2.3. Parkeergelden/retributies

Te betalen parkeergelden voor parkeren op straat of in parkeergarages; het betreft een heffing die een stad of gemeente of hun concessiehouder vraagt voor het gebruik van de openbare weg als parkeerplaats of het betreft het parkeergeld dat een parkinguitbater vraagt voor het gebruik van een parkeergarage.

3. Contractsluiting

§1 De eindgebruiker dient zich te registreren bij P-mobile alvorens hij gebruik kan maken van het platform.

§2 De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens zoals naam, adres, woonplaats, bedrijfsgegevens, mobiel telefoonnummer, bankrekeningnummer, of een (in België geregistreerd) kredietnummer en e-mail adres. Wijzigingen van gegevens dienen door de eindgebruiker schriftelijk gemeld te worden aan P-mobile, hetzij via brief, fax of e-mail.

§3 De gegevens van de eindgebruiker worden vertrouwelijk behandeld volgens de wettelijke bepaling die omschreven worden in de wet op de bescherming van persoonlijke gegevens.

§4 Een registratie van een eindgebruiker is geldig zodra deze is geaccepteerd door P-mobile.

§5 P-mobile kan bij de registratie specifieke gebruikersvoorwaarden aan de eindgebruiker stellen, bv. betaling via creditcard of domiciliëring.

4. Voorwerp van de overeenkomst

Het ter beschikking stellen door P-mobile van haar registratiesysteem waarmee parkeertijd geregistreerd wordt d.m.v. gebruik te maken van mobiele telefoons, de website of eventueel andersoortige elektronische communicatiemiddelen. Op basis van de werkelijk geregistreerde tijd ontvangt de parkeerder/eindgebruiker rekeninghoudend met de toepasselijke tarifering van het parkeergebied voor de periode van de geregistreerde parkeertijd periodiek een afrekening, dewelke aan P-mobile dient betaald te worden.

5. Parkeeractie

§1 De eindgebruiker/parkeerder kan zich bij een parkeeractie aanmelden bij het P-mobile-platform via sms met de geregistreerde mobiele telefoon. De parkeerder ontvangt bevestiging van zijn aanmelding d.m.v. een bevestigings-sms. Deze bevestiging houdt in dat de parkeerder rechtsgeldig geparkeerd staat in het P-mobile platform. De parkeerder kan de functie van de bevestigings-sms uitschakelen maar is in voorkomend geval zelf verantwoordelijk voor een mogelijke retributiebon indien de aanmeld-sms niet zou zijn toegekomen of verwerkt op het P-mobile-platform.

§2 Bij het terug verlaten van de parkeerplaats meldt de eindgebruiker/parkeerder zich af eveneens via sms met zijn geregistreerde mobile telefoon. Door die afmelding wordt de parkeerduur waarvoor parkeergelden moeten betaald worden beëindigd. Afmelding kan eveneens via de persoonlijke webpagina, beschikbaar voor alle ingeschreven gebruikers. De parkeerder kan de functie van de bevestigings-sms uitschakelen maar is in voorkomend geval zelf verantwoordelijk voor het mogelijk niet-beëindigen van de lopende parkeeractie.

§3 Indien, als gevolg van een storing van het mobiele telefoonplatform, afmelding bij het P-mobile-platform niet kan geschieden, dan kan afmelding gebeuren via andere telecommunicatieverbindingen o.a. e-mail of gebruik van het telefoonnummer 03/270.00.87. Afmelding via e-mail of telefoon wordt uitsluitend aanvaard indien afmelding omwille van een technische storing via het P-mobile-platform niet mogelijk is.

§4 Wanneer de eindgebruiker/parkeerder zich niet afmeldt, wordt de eindgebruiker automatisch afgemeld aan het einde van de maximum toegestane parkeertijd voor de betreffende zone, desgevallend de volgende dag als de maximum parkeerduur dagoverschrijdend is.

§5 Indien, om welke reden ook, van het platform geen gebruik kan gemaakt worden, dan dienen de parkeergelden te worden voldaan op andere wijze, bv. door het nemen van een ticket aan de parkeerautomaat. Het niet-functioneren van het P-mobile-platform stelt de gebruiker dus niet vrij van het nemen van een parkeerticket aan de parkeerautomaat. In voormelde gevallen kan niet aangemeld worden via e-mail of door gebruik van het telefoonnummer 03/270.00.87.

§6 De in het P-mobile-platform geregistreerde parkeertijd van de eindgebruiker is bindend voor de bedragen welke op factuur in rekening worden gebracht bij de eindgebruiker. P-mobile kan de bedragen voor het parkeren periodiek, door middel van een automatische bank- of creditcarddomiciliëring, waarvoor de eindgebruiker P-mobile heeft gemachtigd, alsmede op andere daarvoor overeengekomen wijze, innen.

§7 Het overzicht van de parkeeracties wordt weergegeven op de website van P-mobile en is te vinden op de persoonlijke pagina's.

6. Betalingswijze

§1 Voor aan- en afmelding van de parkeeractie dient de eindgebruiker het verkorte sms-nummer 4810 te gebruiken. De eindgebruiker betaalt het geldende tarief voor het gebruik (thans 0,15 euro inclusief BTW) per verzonden en ontvangen bericht. De aanmeld-sms’jes worden afgerekend via de mobiele telefoonrekening van de eindgebruiker. De terugmeldms’jes worden verrekend via de factuur van P-mobile. Het tarief kan periodiek worden gewijzigd na verwittiging van de gebruiker via e-mail.

§2 Van zodra het budget of de limiet bereikt is doch uiterlijk maandelijks ontvangt de eindgebruiker een factuur op basis van de parkeeracties die werden uitgevoerd. De betalingstermijn van die factuur bedraagt 14 kalenderdagen na factuurdatum. De gebruiker betaalt het geldende tarief voor de aanmaak van de factuur (thans 1,00 euro incl. BTW/factuur).

§3 Indien de eindgebruiker een factuur per post wenst te ontvangen, worden hiervoor door P-mobile extra kosten in rekening gebracht (thans 1,50 euro incl. BTW/factuur).

§4 Een administratieve kost wordt aangerekend (thans 5,00 euro incl. BTW) bij een volgende factuur in geval van laattijdige betaling. Bovendien worden betalende sms-berichten als aanmaning opgezonden en aangerekend (thans 1,00 euro incl. BTW/rappel-sms).

§5 P-mobile is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten indien alle opeisbare vorderingen door de eindgebruiker niet volledig voldaan zijn. Dergelijke opschorting mag door P-mobile toegepast worden zonder enige voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling. P-mobile behoudt zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden indien binnen de 8 dagen na een eerste aanmaning niet alle verschuldigde parkeergelden, verhoogd met gebeurlijke aanmaningskosten, betaald zijn.

7. Toepasselijke wet- en regelgeving

§1 De gemeentelijke parkeerverordening is van toepassing op alle eindgebruikers van het P-mobile-systeem die in de betreffende stad of gemeente op de openbare weg parkeren.

§2 Parkeertarieven kunnen gewijzigd worden middels aanpassing van de gemeentelijke parkeerverordening. P-mobile is niet verantwoordelijk voor het tarievenbeleid en de controle van het regime van de desbetreffende stad of gemeente.

8. Aansprakelijkheid

§1 De eindgebruiker dient de gegevens die nodig zijn om van de dienst gebruik te maken, zoals loginnaam, wachtwoord, zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. P-mobile kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en de daaruit mogelijke gevolgen voor de eindgebruiker.

§2 Bij diefstal of verlies van de mobiele telefoon dient de eindgebruiker dit onmiddellijk te melden aan P-mobile. Verlies of diefstal leidt niet tot vrijstelling van de verschuldigde parkeergelden.

§3 P-mobile kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei indirecte- of gevolgschade ontstaan door het gebruik of het disfunctioneren van het P-mobile-systeem. De eindgebruiker weet en erkent dat het kunnen aan- en afmelden per mobiele telefoon, of de mogelijkheid van de ontvangst van sms-berichten met betrekking tot de parkeeractie, afhankelijk is van de werking van het P-mobile-platform waar zijn/haar telefoon op aangesloten is en de dienstverlening van de mobiele operator, bij wie hij/zij een overeenkomst heeft.

§4 Voor directe schade is P-mobile en/of de dienstverlener slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld behoudens het geval van opzet of grove schuld van door de dienstverlener of door P-mobile ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van P-mobile voor directe schade in geval van opzet of grove schuld is beperkt tot een maximum van 50 euro per gebeurtenis met een maximum van 100 euro per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Een recht op schadevergoeding vervalt indien dit recht niet binnen 6 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, aanhangig is gemaakt.

§5 P-mobile is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de wijze van handhaving van de bij P-mobile aangesloten steden of gemeenten. Indien een stad of gemeente van de eindgebruiker extra voorzieningen eist om de controle op de dienst uit te voeren, aanvaardt P-mobile geen enkele aansprakelijkheid indien de eindgebruiker deze extra voorzieningen niet- of onjuist op de voorgeschreven wijze hanteert en/of gebreken vertonen. P-mobile is niet aansprakelijk voor overtredingen door de gebruiker van verkeersregels (bv. tijdelijk parkeerverbod of verbod wegens weekmarkten enz.) ondanks een parkeerbevestiging door de gebruiker ontvangen van P-mobile. De eindgebruiker dient steeds de verkeersregels te respecteren en is hiervoor zelf aansprakelijk.

9. Duur van de overeenkomst

§1 De overeenkomst neemt een aanvang bij registratie op het P-mobile-platform door de eindgebruiker/parkeerder.

§2 De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan onmiddellijk beëindigd worden door beide partijen, zonder inachtname van een opzegtermijn.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

§1 Op huidige overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

§2 Geschillen in verband met deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

§3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het P-mobile-platform. Deze voorwaarden kunnen steeds geconsulteerd worden op de website van P-mobile (www.p-mobile.be). P-mobile behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen. De eindgebruiker wordt geïnformeerd van deze wijzigingen via de website en via e-mail en zij worden geacht de wijzigingen te aanvaarden, tenzij zij binnen de 14 dagen na wijziging het contract met P-mobile hebben beëindigd.

§4 In alle gevallen waarin een overeenkomst met de eindgebruiker eindigt, blijven deze voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is.
§5 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. De vernietigde bepaling zal zoveel als mogelijk gehandhaafd blijven overeenkomstig het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Bij het klikken van de Ik ga akkoord knop op de registratie pagina, bevestig ik dat ik de P-mobile gebruiksvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heb. Ik aanvaard de wettelijk hieruit voortkomende verantwoordelijkheden.

11. Privacybeleid

§1 Wanneer u zich aanmeldt voor het sms-parkeren verzamelt P-mobile bvba op deze website een aantal persoonsgegevens zoals onder andere : naam, adres, telefoonnummers. Deze informatie wordt gebruikt voor de aanmaak van uw account, voor de klantenadministratie ten einde de aangevraagde diensten te kunnen leveren. P-mobile kan u per e-mail op de hoogte houden van wijzigingen in de functionaliteiten van de dienst.

§ 2 Verzamelen van connectiegegevens: wanneer u op onze website surft, registreren wij automatisch informatie over de verbinding die u maakt met onze website. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bekijkt.

§ 3 Cookies: op onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browser weigeren.

§ 4 Beveiliging van de informatie: de databank waarin uw gegevens opgenomen worden is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. P-mobile bvba zal de verzamelde gegevens enkel gebruiken in het kader van het doel waarvoor u ze opgaf. Deze gegevens worden enkel intern gebruikt en worden nooit doorgegeven aan andere ondernemingen, verkocht, verhuurt of openbaar gemaakt, behoudens uw uitdrukkelijke toelating.

§ 5 Informatie raadplegen: u kan de door u ingevulde persoonlijke gegevens op elk ogenblik wissen of wijzigen, zoals omschreven staat in de wetten op de gegevensverzameling. U kan uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen, wissen of recht laten zetten. U stuurt hiervoor een brief naar P-mobile bvba, (Cogels Osylei 71, B-2600 Antwerpen). P-mobile bvba behoudt zich het recht voor de hiervoor beschreven werkingsregels van de internetsite op ieder ogenblik te wijzigen

§ 6 Voor P-mobile geldt dat persoonsgegevens bekend kunnen worden gemaakt of geopend in de gevallen dat dit wettelijk verplicht is of als er de reële overtuiging bestaat dat dit noodzakelijk is: om te handelen conform de wettelijke voorschriften, in geval van een dagvaarding gericht aan P-mobile, ten einde de eigendomsrechten van P-mobile te beschermen of te verdedigen of om te handelen onder dringende omstandigheden teneinde de persoonlijke veiligheid van gebruikers van P-mobile diensten of anderen te waarborgen.

§ 7 U beschikt over een recht van toegang en verbetering met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kan dit recht uitoefenen via de rubriek "Mijn P-mobile" op onze website.